Garancia vrátenia peňazí

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, výnimky z práva na odstúpenie, dobrovoľná záruka vrátenia tovaru a zákonná záruka zhody

Právne právo

Pokiaľ neplatí niektorá z nižšie uvedených výnimiek, môžete od svojej objednávky odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dňa, keď vy alebo tretia osoba, ktorú ste určili (a, ktorá nie je dopravcom), prijmete zakúpené položky (alebo od poslednej položky, komponentu alebo časti v prípade dodania tovaru zloženého z viacerých komponentov alebo častí), alebo od dňa uzavretia zmluvy v prípade služieb alebo dodania digitálneho obsahu, ktorý nie je dodávaný na hmatateľnom nosiči.

Za týmto účelom musíte nás (na e-mail info@luxuryshops.sk alebo na telefón +48535493778) informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od vašej objednávky. Musíte poslať svoju žiadosť v súlade s pokynmi opísanými na tejto stránke. Postačí, ak vašu komunikáciu odošlete pred koncom 14-dňového obdobia na odstúpenie od zmluvy a vrátite položku prostredníctvom nášho Strediska na vrátenie tovaru.

Luxury Shops nepreberá vlastníctvo vráteného produktu až do jeho prijatia na vrátenie adrese. Luxury Shops si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, vrátiť sumu za produkt bez požiadavky na jeho vrátenie. V takom prípade vlastníctvo produktu, ktorého cena bola vrátená, neprechádza na Luxury Shops.

Pre ďalšie informácie o rozsahu, obsahu a pokynoch na uplatnenie tohto práva, prosím, kontaktujte našu Zákaznícky servis.

Účinky odstúpenia

Luxury Shops vám vráti cenu produktu a bežné náklady na doručenie zodpovedajúce najlacnejšej ponúkanej možnosti doručenia, a to najneskôr do 14 dní od dňa, keď sme prijali vyššie uvedenú komunikáciu. Luxury Shops použije rovnaké platobné prostriedky, ktoré ste použili pre pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne neuzavreli inú dohodu. V žiadnom prípade nebudete musieť znášať žiadne poplatky, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku tohto vrátenia. Vrátenie peňazí môžeme zadržať, až kým neobdržíme späť položky, ktoré ste nám vrátili, alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste položky odoslali, podľa toho, čo nastane skôr.

Majte na pamäti, že musíte vrátiť položky podľa pokynov dostupných v našom Stredisku na vrátenie tovaru do 14 dní od dňa, keď ste nás informovali o vašom odstúpení od zmluvy. Musíte znášať priame náklady na vrátenie týchto položien; a budete zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru vráteného v dôsledku manipulácie s položkami (okrem prípadov, keď bola táto manipulácia nevyhnutná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti položien).

Lehota na vrátenie peňazí: Vrátenie peňazí bude vykonané do 14 pracovných dní od prijatia tovaru nami.

Spôsob vrátenia peňazí: Pre objednávky zaplatené dobierkou alebo online platbou je potrebné poskytnúť 26-miestne číslo bankového účtu, na, ktorý sa prevedú peniaze.

Výnimky z práva na odstúpenie

Právo na odstúpenie od zmluvy neplatí pre dodávku:

  • Produktov, ktoré nie je možné vrátiť z dôvodov hygieny alebo ochrany zdravia, ak ste ich po doručení otvorili (napríklad kozmetické produkty), alebo ktoré boli po doručení neoddeliteľne zmiešané s inými produktmi;
  • Produktov, ktoré sa môžu rýchlo zhoršiť alebo ktorých expirácia rýchlo uplynie (napríklad potraviny alebo produkty podliehajúce dátumu spotreby);
  • Tovarov vyrobených podľa vašich špecifikácií alebo jasne prispôsobených;
  • Služby, ak Luxury Shops už poskytla službu v plnom rozsahu a pri požiadaní o takúto službu ste súhlasili so začatím poskytovania služby a s tým, že nemôžete odstúpiť od zmluvy po začatí poskytovania služby.

Kontakty

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@luxuryshops.sk alebo na telefón +48535493778.

Tovar je možné vrátiť na túto adresu: Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovensko