Obchodné podmienky

Dátum revízie: 16. marca 2024

1. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Luxury Shops (luxuryshops.sk) ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.luxuryshops.sk a kupujúcim, ktorý s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu.

2. Súhlas s Zásadami ochrany osobných údajov a nastavením cookies:

KLIKOM NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“ ALEBO „NASTAVENIA“ ALEBO “ODMIETNUŤ”, DOKONČENÍM REGISTRAČNÉHO PROCESU, REALIZÁCIOU NÁKUPU, ALEBO VYUŽITÍM FORMULÁRA NA SPÄTNÚ VÄZBU, ALEBO INÝM SPÔSOBOM VYUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB POTVRDUJETE, ŽE STE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTALI A SÚHLASÍTE S ŇOU. ZÁROVEŇ POTVRDUJETE, ŽE STE OPRAVNENÍ KONAŤ A PRIJAŤ TÚTO ZMLUVU V MENE MAJITEĽA TOHTO ÚČTU A SÚHLASÍTE SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANÍM COOKIES A INÝCH SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB V SÚLADE S VŠEOBECNÝM NARIADENÍM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR), ĎALŠÍMI PRÍSLUŠNÝMI SLOVENSKÝMI ZÁKONMI.

3. Na našom webe používame režim súhlasu Google, ktorý vám umožňuje prispôsobiť si nastavenia súborov cookie a tým upraviť úroveň súkromia. Môžete si vybrať, ktoré typy súborov cookie a sledovacích technológií môžu byť používané počas vašej návštevy nášho webu. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na odkaz „Nastavenia cookies“, ktorý sa nachádza na našom webe.

4. Keď nakupujete tovar alebo používate formulár pre spätnú väzbu v našom obchode, spracúvame vaše osobné údaje, ako sú meno, kontaktné údaje, adresa, platobné údaje a informácie o zakúpenom tovare, s cieľom vybaviť objednávku a pre podporu zákazníkov. Tieto údaje môžu byť tiež použité pre interné analytické účely a pre zlepšenie kvality našich služieb.

5. Pred odoslaním formulára pre spätnú väzbu alebo dokončením nákupu si, prosím, prečítajte a uistite sa, že ste prečítali a porozumeli našej Politike ochrany osobných údajov v súlade s GDPR. Vaša spokojnosť a bezpečnosť sú našou najvyššou prioritou, a preto kladieme dôraz na transparentné spracovanie vašich osobných údajov v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

6. Vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, vrátane práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námitky a právo na prenos údajov, sú podrobne popísané v našej Politike a sú uplatňované v súlade s GDPR. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktov:

Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovensko
info@luxuryshops.sk
+48535493778

7. K zákazníkom pristupuje predávajúci jednotne a poskytuje im rovnaké výhody, či už sú spotrebiteľmi alebo nie. Preto sa na všetkých zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.

8. Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu.
 2. V prípade kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku je objednávka učinená odoslaním do internetového obchodu ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 7 dní a predávajúci potvrdí jej prijatie e-mailom. Kúpna zmluva je uzavretá po prijatí ponuky predávajúcim formou odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom.
 3. Predávajúci dodáva zákazníkom tovar iba v množstve obvyklom pre spotrebu domácnosti. V konkrétnych prípadoch (najmä pri zľavách alebo výpredajoch) je predávajúci oprávnený určiť maximálne množstvo, ktoré možno dodať zákazníkovi.
 4. Objednávka je v internetovom obchode odoslaná kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Znenie obchodných podmienok spolu s údajmi z objednávky je archivované po dobu 6 rokov. V prípade, že v objednávke zadáte chybné údaje, máte možnosť opravy, a to prostredníctvom objednávkového formulára.

3. Odstúpenie bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ má zákonné právo odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet alebo telefonicky bez uvedenia dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.
 2. Ak zákazník chce využiť toto právo, musí oznámiť predávajúcemu svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy v stanovenej lehote. Najpohodlnejšou možnosťou je kontaktovať predajcu na adrese info@luxuryshops.sk. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je ísť na stránku produktu, požiadať o bezplatnú konzultáciu, počkať na telefonát a oznámiť odmietnutie produktu.
 3. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci kúpnu cenu tovaru. Zákazník má ďalej právo na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci vráti uvedené finančné prostriedky bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. V súlade so zákonom je však možné počkať na vrátenie tovaru predávajúcemu. Platba bude vykonaná rovnakým platobným prostriedkom ako pri platbe kúpnej ceny kupujúcim, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 4. Tovar je potrebné zaslať na adresu, ktorú Vám uvedie náš poradca. Ak predávajúci v súvislosti s uzavretím zmluvy zašle kupujúcemu bezplatne ďalší tovar (“darček”), je tento darček rovnako predmetom vrátenia. V prípade, že kupujúci nezaslal predávajúcemu darček spolu s tovarom, má predávajúci právo odložiť vrátenie kúpnej ceny tovaru kupujúcemu až do doby vrátenia darčeka. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí v tomto prípade zákazník.
 5. Predávajúci si dovoluje upozorniť, že zákazník podľa zákona zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako je nutné k oboznámeniu sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napríklad použije-li zákazník parfém aj potom, čo ho už raz vyskúšal). Ďalej, že zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy u tovaru vyrobeného podľa špeciálnych požiadaviek alebo tovaru prispôsobeného osobným potrebám (napríklad v prípade gravírovaného obalu) a u tovaru, ktorý bol vyňatý z uzavretého obalu, a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napríklad pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s kožou). Ďalej predávajúci upozorňuje, že nie je možné odstúpiť od zmluvy o službe darčekového alebo ekologického balenia, keďže je tovar už zabalený a služba tým pádom poskytnutá (k poskytnutiu služby darčekového alebo ekologického balenia pristupuje predávajúci bezodkladne po učinení objednávky, ak si zákazník v objednávke túto službu zvolil).

4. Reklamácie

 1. Ak tovar má v čase doručenia chybu, predávajúci sa môže s zákazníkom dohodnúť na kompenzácii vo forme poukázky. Ďalej je zákazník oprávnený požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. Ak by bolo takéto odstránenie chyby pre predávajúceho nemožné alebo neprijateľné, je zákazník oprávnený požadovať zľavu z kúpnej ceny a v prípade významnej chyby aj odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva má zákazník aj v prípade, že uvedená chyba sa prejaví neskôr.
 2. Chybami tovaru zodpovedá predávajúci, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od doručenia tovaru alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovaru.
 3. Za vadné sa považuje najmä tovar, ktorý nemá obvyklé alebo prezentované vlastnosti, neslúži svojmu účelu, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov alebo nebol dodaný v dohodnutom množstve. Predávajúci upozorňuje, že zvýšená citlivosť alebo prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samé o sebe považovať za chybu tovaru. Rovnako tak nedostatky v darčekoch a iných bezplatných plneniach, ktoré poskytuje predávajúci nad rámec Vašej objednávky, nie sú považované za chybu tovaru. Obrázky tovaru v internetovom obchode majú ilustračný charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
 4. Všetky otázky týkajúce sa reklamácií môžete smerovať na info@luxuryshops.sk. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je ísť na stránku produktu, požiadať o bezplatnú konzultáciu, počkať na telefonát a oznámiť odmietnutie produktu. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu uvedenú naším poradcom spolu s vyplneným reklamačným formulárom. Pri vyplnení formulára bez asistencie personálu je potrebné označiť chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.
 5. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení alebo zamietnutí bude predávajúci zákazníka informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ, alebo telefonicky.
 6. O reklamácii rozhodne predávajúci bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie ako 30 dní. V opačnom prípade je zákazník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Na dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby zákazník poskytol potrebnú spoluprácu.
 7. Kupujúcemu je vždy odporúčané pred vrátením kontaktovať predávajúceho a overiť, či predávajúci vyžaduje vrátenie pre danú reklamáciu.

5. Spôsob platby a doručenia

 1. Spôsob platby a doručenia je možné zvoliť z ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky bude zákazníka vždy upozornený na zvolený spôsob platby a doručenia a súvisiace náklady.
 2. Aktuálne ponúkané spôsoby platby a doručenia spolu s ich cenami možno nájsť tu.
 3. Uvedené dodacie lehoty sú len informatívneho charakteru a vychádzajú z predpokladaných dodacích lehôt dopravcov.
 4. Prodávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť doručenie tovaru v niektorých prípadoch zdarma.

6. Ďalšie informácie

 1. Prodávajúci poskytuje zákazníkom rôzne zľavy, darčekové alebo iné poukážky. Ich využitie sa riadi pravidlami, o ktorých je zákazník vždy informovaný v každom jednotlivom prípade. Ak nie je uvedené inak, každú zľavu alebo darčekovú poukážku možno využiť iba jednorazovo a na jeden nákup možno použiť len jednu poukážku rovnakého druhu. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky vyššia ako hodnota celého nákupu, rozdiel sa neprevedie na novú poukážku a nepoužitá suma sa nevracia späť.
 2. V súvislosti s uskutočneným nákupom môže byť zákazníkovi zaslaný tretou stranou hodnotiaci dotazník. Zákazník sa tak môže podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými.

7. Zaslanie vzoriek

 1. Vybraným zákazníkom ponúka predávajúci službu Luxury Shops Try&Buy a službu Zaslanie vzoriek zdarma. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť zákazníkom možnosť nechať si bezplatne zaslať za účelom vyskúšania produktov ponúkaných v internetovom obchode zásielku obsahujúcu vzorky vôní a ďalších kozmetických prípravkov podľa aktuálnej ponuky internetového obchodu.
 2. Výber vzoriek je obmedzený skladovými zásobami a aktuálnou ponukou internetového obchodu pre službu Luxury Shops Try&Buy.
 3. Služba Try&Buy a služba Zaslanie vzoriek zdarma má za účel informovať zákazníka o ponuke internetového obchodu a nejedná sa o určenie kvality alebo provedenia podľa dohodnutého vzorku. Služba Try&Buy a služba zaslanie vzoriek zdarma je bezplatná služba reklamného charakteru a nepredstavuje plnenie z kúpnej zmluvy. Akýkoľvek nesúlad v zaslanom vzorku tak nezakladá práva z vadného plnenia.
 4. Zákazník môže byť kontaktovaný za účelom overenia spokojnosti s ním vybraným produktom, a žiadosťou o zaslanie produktu dáva súhlas k možnému kontaktovaniu.

8. Všeobecné informácie

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
 2. Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.
 3. Kontrolu liečivých prípravkovna území Slovenska vykonáva Štátny ústav pre kontrolu liekov, Květná 1024/11, 821 08 Bratislava, tel.: +421/2/50 70 11 11, e-mail: info@sukl.sk, www: https://www.sukl.sk/.
 4. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.
 5. Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny.
 6. Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky v emaile o expedícii zákazky. Ak si však prajete zaslať daňový doklad aj v listinnej podobe, napíšte nám správu a daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom.
 7. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.