Podmienky a ustanovenia

OBCHODNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU

1. Tento obchodný poriadok stanovuje všeobecné podmienky, pravidlá a spôsob predaja, ktorý vedie Luxury Shops so sídlom na internetovej stránke www.luxuryshops.sk (ďalej len “Internetový obchod”) a upravuje pravidlá a podmienky poskytovania bezplatných služieb spoločnosťou Luxury Shops so sídlom v Bratislave prostredníctvom elektronickej cesty.

Definície

1. Pracovné dni – zahŕňajú pracovné dni od pondelka do piatku s výnimkou dní, ktoré sú štátnymi sviatkami.
2. Dodávka – predstavuje faktickú činnosť spočívajúcu v dodaní Klientovi tovaru určeného v objednávke zo strany Predajcu prostredníctvom Dodávateľa.
3. Dodávateľ – označuje subjekt, s ktorým spolupracuje Predajca v rámci dodávania tovaru:

Všeobecné ustanovenia a používanie Internetového obchodu

1. Všetky práva k Internetovému obchodu, vrátane majetkových práv duševného vlastníctva k jeho názvu, internetovej doméne, internetovej stránke obchodu, ako aj k vzorcom, formulárom, logám uverejneným na internetovej stránke obchodu (s výnimkou logotypov a obrázkov zobrazených na internetovej stránke obchodu na účely prezentácie tovaru, pričom autorské práva k týmto obrázkom patria tretím stranám), patria Predajcovi a ich používanie je možné len v súlade s týmto obchodným poriadkom a za písomného súhlasu Predajcu.

Registrácia

1. Na vytvorenie Klientskeho účtu je potrebné vykonať bezplatnú registráciu.
Registrácia nie je nevyhnutná pre vykonanie objednávky v internetovom obchode.

Objednávky

1. Informácie uvedené na internetovej stránke obchodu nie sú ponukou Predajcu v zmysle Občianskeho zákonníka, ale iba pozvánkou pre Klientov na predloženie ponúk na uzavretie kúpnej zmluvy.
2. Klient môže predkladať objednávky v internetovom obchode prostredníctvom internetovej stránky obchodu alebo e-mailom 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
3. Klient môže predkladať objednávky v internetovom obchode v časoch a dňoch uvedených na internetovej stránke obchodu.

Platby

1. Ceny uvedené na internetovej stránke obchodu pri danom produkte sú hrubé ceny a neobsahujú informácie o nákladoch na dodanie a všetkých ďalších nákladoch, ktoré bude Klient povinný znášať v súvislosti s kupnou zmluvou, o ktorých bude Klient informovaný pri výbere spôsobu dodania a pri skladaní objednávky.

Dodávka

1. Predajca uskutočňuje Dodávku na území Slovenskej republiky.
2. Predajca je povinný doručiť tovar predmetom Kúpnej zmluvy bez chýb.
3. Predajca uvádza na internetovej stránke obchodu informáciu o počte Pracovných dní potrebných na Dodávku a vybavenie objednávky.
4. V deň odoslania tovaru Klientovi sa na e-mailovú adresu Klienta zasiela informácia potvrdzujúca odoslanie zásielky Predajcom.
5. Klient je povinný skontrolovať doručenú zásielku v čase a spôsobom bežne prijímaným pre zásielky daného druhu. Ak zistí chýbajúci tovar alebo poškodenú zásielku, má Klient právo požiadať pracovníka Dodávateľa o zostavenie vhodného protokolu.
6. V rámci plnenia zmluvy s Klientom môže Predajca zaslať na e-mailovú adresu Klienta pozvánku na vyplnenie prieskumu po predaji. Prieskum slúži na vyhodnotenie spätných väziev o vykonanej transakcii. Klient môže dobrovoľne vyplniť prieskum.

Záruka

1. Tovary predávané Predajcom môžu byť predmetom záruky poskytnutej výrobcom tovaru alebo distribútorom.

2. V prípade tovarov, ktoré sú predmetom záruky, je informácia o existencii a obsahu záruky vždy uvedená na internetovej stránke obchodu.

Zodpovednosť Klienta za obsah, ktorý zverejňuje

1. Zverejňovaním obsahu a jeho poskytovaním Klient dobrovoľne šíri obsah. Zverejňovaný obsah nevyjadruje názory Predajcu a nemal by sa spájať s jeho činnosťou. Predajca nie je poskytovateľom obsahu, ale len subjektom, ktorý poskytuje príslušné telekomunikačné prostriedky na tento účel.

2. Klient vyhlasuje, že:

a) je oprávnený využívať majetkové autorské práva, práva duševného vlastníctva a/alebo príbuzné práva k dielam, predmetom práv duševného vlastníctva (napr. obchodné značky) a/alebo predmetom príbuzných práv, ktoré tvoria obsah;

b) umiestnenie a poskytovanie osobných údajov, obrazov a informácií týkajúcich sa tretích osôb v rámci služieb, o ktorých je reč, prebehlo legálne, dobrovoľne a so súhlasom osôb, ktoré tieto údaje týkajú;

c) vyjadruje súhlas s prístupom k zverejneným obsahom inými klientmi a Predajcom a tiež oprávňuje Predajcu na ich bezplatné využitie v súlade s ustanoveniami tohto Obchodného poriadku;

d) vyjadruje súhlas s vyhotovením diel v zmysle autorského zákona a práv príbuzných.

3. Klient nie je oprávnený:

a) umiestňovať v rámci využívania služieb, o ktorých je reč, osobné údaje tretích osôb a šíriť obrazy týchto osôb bez potrebného povolenia alebo súhlasu dotknutej osoby podľa zákona;

b) umiestňovať v rámci využívania služieb, o ktorých je reč, obsahy s reklamným charakterom a/alebo propagáciou.

4. Predajca je zodpovedný za obsah umiestňovaný klientmi pod podmienkou, že dostane oznámenie v súlade s týmto.

5. Je zakázané umiestňovať klientmi v rámci využívania služieb, o ktorých je reč, obsahy, ktoré by mohli najmä:

a) byť umiestnené v zlom úmysle, napríklad s úmyslom porušiť práva tretích osôb;

b) porušovať práva tretích osôb vrátane práv súvisiacich s ochranou autorských práv a práv príbuzných, práv súvisiacich s ochranou priemyselného vlastníctva, obchodným tajomstvom alebo právami súvisiacimi so zachovaním dôvernosti;

c) mať urážlivý charakter alebo predstavovať hrozbu voči iným osobám, obsahovať slovnú záškodníckosť alebo výrazy, ktoré sú všeobecne považované za urážlivé;

d) byť v rozpore s záujmom Predajcu;

e) porušovať iné ustanovenia Obchodného poriadku, dobré mravy, platné právne predpisy, spoločenské normy alebo obyčaje.

6. V prípade obdržania oznámenia v súlade s týmto si Predajca vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť obsahy umiestňované klientmi v rámci ich využívania služieb, o ktorých je reč, najmä pokiaľ ide o obsahy, pri ktorých sa na základe oznámení tretích osôb alebo príslušných orgánov zistí, že by mohli porušovať tento Obchodný poriadok alebo platné právne predpisy. Predajca neuskutočňuje pravidelnú kontrolu obsahu umiestňovaného klientmi.

7. Klient súhlasí s bezplatným využívaním umiestnených obsahov Predajcom na internetovej stránke obchodu.